Koşul ve Şartlar

Bu internet sitesine girmeniz veya bu internet sitesindeki herhangi bir bilgiyi kullanman?z a?a??daki ko?ullar? kabul etti?iniz anlam?na gelir.

Bu internet sitesine girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve di?er verilerin programlar?n vs. kullan?lmas? sebebiyle, s?zle?menin ihlali, haks?z fiil, ya da ba?kaca sebeplere binaen, do?abilecek do?rudan ya da dolayl? hi?bir zarardan ALBES Dericilik Tekstil Tic. San. A.?. sorumlu de?ildir. ALBES Dericilik Tekstil Tic. San. A.?., s?zle?menin ihlali, haks?z fiil, ihmal veya di?er sebepler neticesinde; i?lemin kesintiye u?ramas?, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

ALBES Dericilik Tekstil Tic. San. A.?. i?bu site ve site uzant?s?nda mevcut her t?r hizmet, ?r?n, siteyi kullanma ko?ullar? ile sitede sunulan bilgileri ?nceden bir ihtara gerek olmaks?z?n de?i?tirme, siteyi yeniden organize etme, yay?n? durdurma hakk?n? sakl? tutar. De?i?iklikler sitede yay?m an?nda y?r?rl??e girer. Sitenin kullan?m? ya da siteye giri? ile bu de?i?iklikler de kabul edilmi? say?l?r. Bu ko?ullar link verilen di?er web sayfalar? i?in de ge?erlidir.

ALBES Dericilik Tekstil Tic. San. A.?., s?zle?menin ihlali, haks?z fiil, ihmal veya di?er sebepler neticesinde; i?lemin kesintiye u?ramas?, hata, ihmal, kesinti, silinme, kay?p, i?lemin veya ileti?imin gecikmesi, bilgisayar vir?s?, ileti?im hatas?, h?rs?zl?k, imha veya izinsiz olarak kay?tlara girilmesi, de?i?tirilmesi veya kullan?lmas? hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Bu internet sitesi ALBES Dericilik Tekstil Tic. San. A.?.’nin kontrol? alt?nda olmayan ba?ka internet sitelerine ba?lant? veya referans i?erebilir. ALBES Dericilik Tekstil Tic. San. A.?., bu sitelerin i?erikleri veya i?erdikleri di?er ba?lant?lardan sorumlu de?ildir.

ALBES Dericilik Tekstil Tic. San. A.?. bu internet sitesinin genel g?r?n?m ve dizayn? ile internet sitesindeki t?m bilgi, resim, Rara Atelier?markas? ve di?er markalar, www.raraatelier.com alan ad?, logo, ikon, demonstratif, yaz?l?, elektronik, grafik veya makinede okunabilir ?ekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yaz?l?mlar?, uygulanan sat?? sistemi, i? metodu ve i? modeli de dahil t?m materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ili?kin fikri ve s?nai m?lkiyet haklar?n?n sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma alt?ndad?r. Internet sitesinde bulunan hi?bir Materyal; ?nceden izin al?nmadan ve kaynak g?sterilmeden, kod ve yaz?l?m da dahil olmak ?zere, de?i?tirilemez, kopyalanamaz, ?o?alt?lamaz, ba?ka bir lisana ?evrilemez, yeniden yay?mlanamaz, ba?ka bir bilgisayara y?klenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da da??t?lamaz. Internet sitesinin b?t?n? veya bir k?sm? ba?ka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullan?lamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumlulu?u gerektirir. ALBES Dericilik Tekstil Tic. San. A.?.’nin burada a??k?a belirtilmeyen di?er t?m haklar? sakl?d?r.

ALBES Dericilik Tekstil Tic. San. A.?., diledi?i zaman bu yasal uyar? sayfas?n?n i?eri?ini g?ncelleme yetkisini sakl? tutmaktad?r ve kullan?c?lar?na siteye her giri?te yasal uyar? sayfas?n? ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir.

Teslimat Ko?ullar?

Sipari?iniz onayland?ktan sonra T?rkiye i?in?2-5 i? g?n? i?erisinde, di?er ?lkeler i?in 5-15 i? g?n? i?erisinde?talep etti?iniz adrese teslim edilir.

Grev, lokavt, tabii afetler, ayaklanma, halk hareketleri, n?kleer risk ve tehlike, sava?, istila, ihtilal, i? sava?, sabotaj ve yang?n halleri gibi ola?an?st? durumlarda, resmi ve idari?tatil g?nlerinde, indirim ve kampanya d?nemlerinde?ve al?c?dan kaynaklanan (adreste bulunmama, teslim alacak yetkilinin olmamas?, al?c?n?n adresten ta??nm?? olmas?, vb.) durumlarda teslimat s?resi ve ko?ullar? de?i?kenlik g?sterebilir.

L?tfen ?r?n?n?z? teslim al?rken kargo kutusunu a??n?z ve i?eri?inin tam ve hasars?z oldu?undan emin olunuz. Herhangi bir aksilik durumunda kargo g?revlisine tutanak tutturarak ?r?n? geri g?nderiniz. M??teri Hizmetlerimiz size yard?mc? olacakt?r.

?ptal ve ?ade Ko?ullar?

?r?n iade talebinizin i?leme al?nabilmesi i?in ?r?n?n kargodan teslim al?nma tarihinden itibaren T?rkiye i?in?7 g?n, di?er ?lkeler?i?in 15 i? g?n? i?erisinde; kullan?lmam?? olarak orijinal ambalaj?nda ve hasars?z olarak faturas?yla birlikle taraf?m?za ula?m?? olmas? gerekmektedir. Bu zaman??a?an iadeler kabul edilmeyecektir.

 

ALBES Dericilik Tekstil Tic. San. A.?.
Adres:??stanbul Organize Deri Sanayi B?lgesi – 12/A Yol P/7 Parsel, 34957??stanbul – Tuzla
Tel: (0216) 394 2425
(0533) 031 9390